L’Assemblea i la Mesa

L’Assemblea d’Agrupació, formada per tots els seus i totes les seves militants, és l’òrgan màxim de decisió en el seu àmbit i es reuneix almenys una vegada cada tres mesos de forma ordinària, a banda de les de caràcter extraordinari. Els i les simpatitzants també poden participar a les assemblees, però sense vot, llevat de les Assemblees que tinguin caràcter de tancades. Es l’encarregada d’elegir la Comissió Executiva i aplicar les línies d’acció política general al seu àmbit. Es pronuncia sobre les proposicions al Congrés i elegeix els i les representants de l’Agrupació al Consell de Federació.

A l’article 13 dels Estatuts del PSC es poden trobar totes les seves funcions.